erp ngành sản xuất thực phẩm

ERP ngành chế biến thực phẩm

ERP ngành chế biến thực phẩm luôn hướng đến tự động hóa nhằm đảm bảo các quy định VSATTP và là một mắc xích quan trọng để thu thập dữ liệu và kết nối các công nghệ cho một bức tranh chung.